VietGIT-Projects

VietGIT Project

Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp, Nam Y

 

Thông tin dự án:

Đơn vị triển khai: GDAT GROUP

Thời gian triển khai: 2025 – 2030

Đơn vị vận hành: GDAT GROUP

Nhà Sáng lập: Mai Quang Thịnh

VietGIT – Vietnam Institute for Research and Application of Green Technology – Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Xanh Việt Nam là nơi nghiên cứu Giống, sản phẩm mới với 3 nhiệm vụ chính:

  • Nghiên cứu Giống mới.
  • Nghiên cứu sản phẩm mới.
  • Chuyển giao công nghệ mới.
VietGIT-project-01
VietGIT-Project-02
VietGIT-project-03
VietGIT-Project-04