Hội nghị HĐQT lâm thời lần thứ nhất

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Hội nghị lần thứ nhất – HĐQT lâm thời công ty Cổ phần công nghệ và số hóa toàn cầu đã diễn ra. Tại hội nghị, Chủ tịch HQQDT – TGĐ công ty Ông Mai Quang Thịnh đã đưa ra Định hướng chiến lược cho công ty và giới thiệu 5 Dự án chiến lược giai đoạn 2018 – 2023.

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ

Thời gian: 2018 – 2023

Mục tiêu: Hỗ trợ khởi nghiệp cho 100 ý tưởng công nghệ.

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà – Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội

CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Thời gian: 2018 – 2023

Mục tiêu: Mỗi năm có 1000 sinh viên Cao Đẳng, Đại học được tham gia.

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà – Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội

MINH BẠCH HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thời gian: 2018 – 2033

Mục tiêu: Minh bạch hóa hệ thống thương mại điện tử tại Việt Nam.

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà – Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Hệ thống Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Thời gian: 2018 – 2023

Mục tiêu: Hỗ trợ mỗi năm 100 Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà – Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: 5000 Doanh nghiệp vừa và nhỏ Khu vực phía Bắc

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi nghe bản cáo cáo sơ bộ về mục tiêu Công ty, Hội Đồng Quản Trị đã đóng góp ý kiến và cùng nhau thống nhất các nội dung:

1. Giao cho Tổng Giám Đốc lê kế hoạch chi tiết và làm việc với từng bộ phận đẻ triển khai các Dự án.

2. Phối hợp với Đại học Thành Đô mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề Công nghệ cao.

3. Phối hợp với Quỹ LinkSME hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn hóa quy trình sản xuất tại Việt Nam.

4. Phối hợp với Viện quản trị kinh doanh FSB tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

5. Triển khai Dự án Minh bạch hóa Quỹ tiền thưởng trongTh]ơng mại điện tử.

Bài viết theo Danh mục

CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

CONNECT TO FACEBOOK